ETUC GENÇ İŞÇİLER ODAĞINDA TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ SENDİKAL ÖRGÜTLER ARASINDA SOSYAL DİYALOG PROJESİ


ETUC Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Sendikal Örgütler Arasında Sosyal Diyalog Projesi

1. Temel Bilgiler

1.1    CRIS Numarası: TR2011/0235.16
1.2    Başlık: Genç işçiler odağında Türkiye ve Avrupa Birliğindeki sendikal örgütler arasındaki diyalog
1.3   ELARG İstatistikî kod:     35
1.4 Yer: Türkiye, Avrupa Birliği
1.5 Süre: 24 ay

Yürütme Düzenlemeleri:

1.6 Yürütücü kuruluş: Merkezi İhale ve Finans Birimi (MİFB)
1.7 Hibe Faydalanıcısı: ETUC
1.8 Faaliyet Faydalanıcısı: DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ
Konfederasyonları adına projenin yürütülmesinde görevlerin koordinasyonundan sorumlu olacak SPO’ların isimleri ve iletişim detayları aşağıdadır;

1.9  Hedef Grup: Genç İşçiler

2.   Genel Hedef ve Proje Amacı

2.1 Genel Hedef: Türk sendikaları ve AB üye devletleri arasında yoğun diyalog, iletişim ve işbirliği
2.2 Proje Amacı:  Türkiye ve AB’deki emek konuları üzerine genç  işçilerin farkındalık ve ilgilerini artırmak için sendika ve konfederasyonlarda gençlik  yapılarının kurulması ve güçlendirilmesi

 
3.    Projenin tanımlanması
         3.4 Faaliyetler:

Faaliyet 1: Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki konulara odaklanan Türkiye’de seçilmiş şehirlerdeki (Ankara, İzmir, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır) beş adet dört günlük eğitim etkinlikleri

1.emek piyasasındaki genç işçiler: istihdam ve işsizlik konuları
2. genç kadınlar ve emek piyasası
3. genç işçiler ve sosyal haklar farkındalığı
4. genç işçiler ve sendikalar; en iyi uygulamalar
5. genç işçiler arasında farkındalığı artırmak için teknikler

Bu faaliyet Türk ve AB katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımamaları, tartışılan konularda bilgilerini paylaşmaları amacına sahiptir ek olarak, seminerlerde edinilen bilgilerin diğer genç işçilere veya diğer genç bireylere nasıl iletiliceğine dair özel bir eğitimi de içermektedir. Bu çoklu etkiyi sağlamak için, aktif olarak angaje olmaya ilişkin vaatleri ve istekleri temelinde katılımcıların seçimine özen gösterilecektir.   

    Herbir eğitim modülü Türkiye’deki ve AB’deki ve/veya diğer üye devletlerdeki konunun sunumunu ve bir tartışma bölümünü öngörecektir.

    Sendikaların mevcut olan gençlik yapılarının üyesi olan AB’den 12 Türkiye’den 24 genç işçi her bir seminere katılacaktır. Türk konfederasyonlar, İngilizce veya Fransızca konuşan en az üç katılımcıyı temin edeceklerdir; bu kişiler sınıf dışında Türk ve AB katılımcılar arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu olacaklardır.  

 Katılımcıların değişim seminerleri aracılığıyla öğrendikleri dersleri uygulamaya sokmaları ve işçiler, öğrenciler ve genç sendikacılarla birlikte farkındalık artırıcı faaliyetlerle nasıl bütünleştiklerini raporlaştırmaları istenecektir. Bu “farkındalık artırıcı faaliyetler” emailleşmenin basit bir faaliyetinden, genç işçilerle bir toplantının organizasyonuna ve seminer boyunca açıklanan tekniklerin uygulamasına doğru sıralanabilir.

Katılımcıların ayrıca seminer başında eğitim sonrasında karşılıklı bilgi ve hislerinin nasıl değiştiğini yansıtan iki adet değerlendirme formu doldurmaları istenecektir. Bu değerlendirme formu, bir önceki projedeki anket için kullanılan metodolojinin izlenmesiyle hazırlanacaktır.  Bu değerlendirme formuna ilişkin sonuçlar gençlik zirvesinde projenin çıktısı olarak sunulacaktır. Bu bir tür faaliyetlerin değerlendirilmesi olacak ve bu alandaki ilerlemenin ölçülmesi için daha iyi göstergelerin ölçümü için bir girişim olacaktır.

Eğitim vermek ve uygun eğitim materyallerinin üretimi için ileri düzeyli uzmanlar davet edilecektir. Bu uzmanlar sendikalardan olacağı gibi diğer STK’lardan, araştırma enstitülerinden ve üniversitelerden olacaktır. Mümkün olan üniversitelerle öğrenciler arasında sendikaların rolüne ilişkin ilgiyi artırma kapsamında bir eğitim oturumu düzenlenecektir.  

    Faaliyet 2: AB ülkelerine (Almanya, Fransa, Polonya, İspanya, Danimarka), 5 tane dört günlük çalışma ziyareti: ETUC gençlik komitesi üyeleri ile ETUC ‘a bağlı örgütlerin gençlik komiteleri üyeleri ile gençlik örgütleri üyeleri ile mesleki eğitim okullarının ve kamu istihdam hizmetlerinin temsilcileri ile buluşmayı içermektedir. Genç insanlara yatırım yapan ve onları destekleyen Avrupa sivil toplum örgütleri ile doğrudan iletişim sağlamak için, bu çalışma ziyaretleri Türkiye’deki eğitim faaliyetlerini izleyecektir.

    Sendikaların mevcut olan gençlik yapılarının üyesi olan AB’den 12 Türkiye’den 24 genç işçi her bir seminere katılacaktır. Türk ve AB temsilciler arasında uzun soluklu ve sürdürülebilir ilişki ağlarının kurulması kapsamı ile katılımcıların Türkiye’deki çalışma ziyaretlerine katılan katılımcılar olması beklenmektedir.

AB’deki eğitim oturumları Türk ve AB katılımcılarına ortak olan 2 günlük sınıf faaliyeti olarak öngörülmektedir. Bu sınıf faaliyetleri Türkiye’deki seminerleri takip edecektir ve proje boyunca meydana çıkan gereksinimler için eğitim sağlayacaktır. AB’deki faaliyetin amacı genç Türk işçileri AB ülkelerindeki gençlik örgütlerinin gerçekliğiyle daha yakın bir hale getirmek olduğu için, eğitimin iki günü; sivil toplum örgütleri ile, Gençlik Forumunun üyesi olan örgütlerle toplantılara ve diğer ilgili kurumlara ziyaretlere ayrılacaktır. Böylece Türk genç işçiler AB ülkelerinde gençlik örgütleri ile buluşmak için 2 ek güne sahip olacaklardır.

    Eğitim vermek ve uygun eğitim materyallerinin üretimi için ileri düzeyli uzmanlar davet edilecektir. Bu uzmanlar Türk ve AB sendikalarından olacağı gibi diğer STK’lardan, araştırma enstitülerinden ve üniversitelerden olacaktır. Avrupa’da meydana gelen bu faaliyetler daha çok Avrupa gençlik örgütleri ile (Avrupa Gençlik Forumunun üyeleri gibi) ve ETUC Gençlik Komitesi ile alışverişler üzerine odaklanacaktır.
 
Her bir uzman ve her bir Türk konfederasyon 10 ar sayfalık bir doküman hazırlayacaktır. Böylece her bir seminerdeki her bir katılımcı için 70 sayfalık bir doküman olacaktır.

Ayrıca her bir ülkeden bir konfederasyon temsilcisi kendi ülkesinin sosyoekonomik yapısı ve ülkesindeki sendikal harekete ilişkin olarak bir metin hazırlayacaktır.

Yine seminer öncesi ve sonrasında katılımcıların birer değerlendirme formu doldurmaları istenecektir.

Bu seminerlerden sonra bütün katılımcıların hazırladıkları raporları Gençlik Zirvesinin bir ay öncesine kadar proje komitesine göndermeleri istenecektir. 10 Türk ve 5 AB raporu Gençlik Zirvesinde sunulmak üzere seçilecektir. Bu 15 raporun sendikalı olmayan işçilere ulaşma amacı ile sentezi hazırlanacak ve Gençlik Zirvesinde dağıtılacaktır.  

Faaliyet 3:  Emek piyasasındaki erkek ve kadın genç işçilerin karşılaştıkları meydan okumaların sendikal analizlerini sağlayan stratejik doküman/eğitim modülü:
Bu stratejik doküman/eğitim modülü özellikle Türkiye ve AB’deki genç işçilerin karşılaştıkları ortak emek piyasası meydan okumaları yollarını anlamaya katkıda bulunmayı sağlayacaktır. Türkiye ve AB’deki sendikalara dağıtılacak bu dokümanı geliştirmek amacıyla ETUC’un, ETUC’a bağlı AB ve Türk (DİSK, HAK-İŞ ve Türk-İş)  örgütlerinin temsilcileri ve bir Türk ve bir AB uzman ile bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu doküman iki kişi tarafından yazılacak.

Bu stratejik doküman/eğitim modülü sendikal çevre içerisinde hem erkek hem de kadın genç işçiler için emek piyasasının önemine ilişkin farkındalığı artırmak için bir temel olacaktır. Bu doküman sendikalardaki gençlik yapılarının işleyişinin bir gözden geçirilişini sağlayacak ve en iyi uygulamaların örneklerini sağlayacaktır. Bu doküman Türkiye ve AB’den genç işçiler için olası ortak faaliyetlere ilişkin öneriler sunacaktır.

    Bu doküman bir önceki projede üretilen eğitim modülleri “koleksiyon”una bir ek olarak basılacaktır. Basılı versiyonun dilleri İngilizce ve Türkçe’ye ek olarak diğer iki AB dili olacaktır. Elektronik versiyonu İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya ek olarak diğer iki dil olacaktır.  
    
    Beş eğitim modülü hem Türkiye’de hem de AB’deki eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere hazırlanacaktır.  Bunlar temelde aşağıdaki beş konuyu içermektedir;
-    Işgücü piyasasındaki genç işçiler; iş/işsizlik konuları
-    genç kadınlar ve işgücü piyasası  
-    genç işçiler ve sosyal haklar farkındalığı
-    genç işçiler ve sendikalar; iyi uygulama örnekleri
-    genç işçiler arasında farkındalık artırma teknikleri      

Bir önceki proje için eğitim modülleri hazırlandığı halde, onların içerikleri doğrudan yukarıdaki konularla ilişkili değildir. Avrupalı partnerlerin ülkeleri değişti.  Eğitim modülleri beş farklı uzmanın iş birliği ile hazırlanacaktır.  Bu detayları yönetim kurulu belirleyecektir. Bu modüller ilk eğitim faaliyetine kadar hazırlanacaktır.         

    Bu çalışma grubu Türkiye’de iki kere buluşacaktır.


    Faaliyet 4: Gençlik Zirvesi: Projenin kapanış etkinliği olacaktır. Türkiye ve AB’den ETUC’a bağlı örgütlerin gençlik yapılarından genç işçileri bir araya getirecektir. Gençlik Zirvesi belirlenen en iyi uygulamaları sunmak, üretilen stratejik dokümanı/eğitim modülünü sunmak ve genç işçilerin deneyimlerinin alışverişi için gerçekleşecek ve genç işçilerin ileriki ortak aktiviteleri için bağlantılar kurabilmelerine yönelik bir fırsat olacaktır. Bu etkinlik aynı zamanda “Gençlik Harekette”yi içeren AB 2020 stratejisi ve dahası genç işsizlik oranlarını azaltmayı amaçlayan genç istihdamı çerçevesi ile de bağlantı kurulması olanağını sağlayacaktır.  AB, sosyal partnerler ile birlikte hareketliliği destekleyerek genç bireyler için iş olanaklarını artırmayı amaçlayan bir planı da içererek,  stajyerlik, evreler veya diğer iş deneyimleri aracılığıyla genç bireylerin emek pazarına girişlerinin desteklenmesi için çağrıda bulunmuştur.
. Gençlik zirvesi için eğitimlerde ulaşılan konu ve sonuçları tartışmak için bir ana oturum ve 4 work shop öngörülmektedir.   


Ayrıca daha önce seçilmiş olan 10 Türk ve 5 AB katılımcısının hazırladığı raporlar burada sunulacak ve bu raporların sentezi basılarak katılımcılara sunulacaktır. Bu sentezler genç işçilerin seminerlere katılımlarından sonra artan aktivizmlerini sunacaktır.

Ayrıca seminerler boyunca katılımcılara dağıtılan değerlendirme formlarının bir sentezi de katılımcılara sunulacaktır.

Konfederasyon temsilcileri AB ve Türk sendika koordinatörü de Gençlik Zirvesinde bu alanda daha iyi göstergelerin gelişmesine ilişkin yaptıkları çalışmaları sonlandırmak için Gençlik Zirvesinde buluşacaklardır.

            Türkiye ve AB’de gerçekleşecek olan seminerlerin her biri ve Gençlik Zirvesi için hizmet sağlayıcıların seçimi Prague kurallarına göre ETUC Temsilcisi, AB Koordinatörü ve Türk Sendikalar Koordinatörünün oluşturacağı bir komite tarafından yapılacaktır.


Faaliyet 5: Daha iyi göstergelerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin değerlendirilmesi
Proje boyunca üç ayda bir her ay gerçekleşen PCM toplantılarının bir kısmı bu konuda neler yapıldığını tartışmaya ayrılacak ve iki yıl boyunca bu göstergeler birikimli olarak geliştirilecek. Gençlik Zirvesinde ise bu konuda çalışan kişiler kendi aralarında bir toplantı yaparak zaten daha once gerek email ile gerekse toplantılar sürecindeki paylaşımları hususunda bir sonuca varacaklar. Bu sonuç raporlaştırılacak ve Nihai Proje Raporunda açıklanacak ve ayrıca ETUC’un ve proje partneri olan konfederasyonların ve de projenin web sitesinde duyurulacaktır.

Proje sonunda Türk konfederasyonları (DİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ) projede kurulan ilişkileri ileriye taşıyabilmek için genç sendikacıların bir takımını oluşturacaklardır.  

Bu proje sendika ve konfederasyonlarda Gençlik Komitesi olmayanların kuruluşunu, olanların da iyi biçimde işlemesini ve AB eşdeğerleri ile sürdürülebilir iyi ilişkilerini destekleyecektir.

Proje kapsamında hazırlanan "Sendikalarda Gençlik, Gençlik için Sendikalar;Avrupa ve Türkiye'deki Gençler için pratik bir klavuz"un İngilizce ve Türkçe versiyonları aşağıda yer almaktadır.


Türkçe Versiyonu için Tıklayınız...

İngilizce Versiyonu için Tıklayınız...


 
© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu