SOSYAL DİYALOG YOLUYLA KADIN DOSTU İŞ YERLERİNİ BELGELENDİRME PROJESİ (HAK-İŞ/ÇAŞGEM)


Son yıllarda çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik birçok yasa, tüzük ve genelge yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde söz konusu düzenlemeler son derece önemli olmakla birlikte, getirilen kanun, yönetmelik ve tüzüklerin kadınlar açısından iş ortamlarına yansıyıp yansımadığı konusunda somut bir veri yoktur.

ÇASGEM ile ortaklaşa uygulanacak proje çerçevesinde, HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi kapsamında, hem kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması gözlemlenecek ve iş yerinde kadınların çalışma koşulları belirlenecek hem de kadınların karar mekanizmalarında yer almasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda söz konusu çalışma ile HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planında yer alan hususların HAK-İŞ’e bağlı iş yerlerinde gerçekleşme düzeyleri ölçülebilecektir.

Teklif edilen proje ile, ISO 9001 ve ISO 14001'İ örnek alan, Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA) tarafından geliştirilen SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI Kriterleri) uygun olarak;

• Kadın istihdamına yönelik teşviklerin, düzenlemelerin, esnek çalışma modellerinin, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin iş yerlerinde ve işletmelerde yansımasını ve uygulanabilirliğini gözlemlemek,
• Oluşturulacak kontrol çizelgesi ile kadın dostu iş yerlerini belirlemek, belgelendirmek ve bu sayede işletmelerin sosyal sorumluluk bilinci ile tüketici tercihlerini etkileyerek rekabet gücünü artırmak,
• İş yeri düzeyinde Sosyal Diyolag Mekanizmasını kadın çalışmaları boyutuyla güçlendirmek,
• İşletmelerde kadın temsilci sayısını arttırmak,
• Toplu İş Sözleşmelerinde ve karar mekanizmalarında kadınların katılımını sağlamak,
• İş yeri kurullarında kadının temsil edilmesini sağlamak,
• İş yerlerinde kadınların fiziki ortamlarını düzeltecek tedbirlerin alınmasını sağlamak, amaçlanmaktadır.

Proje, Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm sektörlerinde 7 ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana) faaliyet gösteren işletmelerden toplam 80 iş yerinde uygulanacaktır.

HAK-İŞ, ÇASGEM ortaklığında yürütülecek proje ile HAK-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinde; SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI Kriterleri) uygun olarak Kadın Dostu İş Yerleri belgelendirilmesi gerçekleştirilecektir. Öncelikle;
 
* SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardının kriterleri,
* İSG alanında iş yerlerinde yapılması gerekli düzenlemeler,
* MOBBİNG
* Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın  
* Kadın, Sendikalar ve İletişim / Sosyal Medya Araçlarının Güvenli Kullanımı

konuları kapsamında illerde oluşturulacak komiteler aracılığıyla eğitimler işçi ve işveren temsilcileri ile ortaklaşa düzenlenecektir. Eğitim ve bilgilendirme sonrasında proje uzmanları işletme bazında saha incelemeleri gerçekleştirilecektir.


Genel Amaç:

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı 6 sektörde (Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm) faaliyet gösteren sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinden seçilecek 80 işyerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ortaklığında, işçi ve işveren temsilcilerine SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardının kriterleri, İSG alanında iş yerlerinde yapılması gerekli düzenlemeler, MOBBİNG, Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın konularında eğitim verilmesi yoluyla hedef işyerlerinin uygunluğunu sağlamak ve daha sonra saha ziyaretleri ile iş yerlerinin incelenerek belgelendirilmesi amaçlanmıştır.


Projenin Hedef(ler)i:
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardını (BSCI Kriterleri) Türk Endüstri İlişkilerine uyarlamak,
7 ilde izleme yapılacak iş yerlerini belirlemek ve söz konusu iş yerlerinden katılan işçi ve işveren temsilcileri ile Belgelendirme Komitelerini oluşturmak,
7 ildeki Belgelendirme Komitelerinin kapasitelerini geliştirmek üzere aşağıdaki eğitimleri gerçekleştirmek;
   -SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardının kriterleri,
   -İSG alanında iş yerlerinde yapılması gerekli düzenlemeler,
   -MOBBİNG
   -Çalışma Hayatında Haklar ve Kadın  


Saha uzmanları ile iş yeri izlemelerini gerçekleştirerek kriterlere uygun kadın dostu iş yerlerini tespit etmek,
Kadın dostu iş yeri seçilen ve belgelendirilmeye hak kazanan işletmeleri kamuoyuna duyurmak ve diğer işletmeler açısından pozitif rekabet oluşturarak işletmeleri teşvik etmek.

Proje Gerekçesi:

HAK-İŞ Konfederasyonu, üye sendikaları ile birlikte çalışan kadınların sorunlarını, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal sorunlarından bağımsız görmemektedir. Bilakis kadınlarımızın iş yerinde yaşadıkları sorunların giderilmesinde kaydedilecek ilerlemelerin ülkemizin gelişiminde ve çalışma barışında önemli bir role sahip olduğunu düşünmektedir.

HAK-İŞ Konfederasyonu, genelde kadınların hayatın her alanında yaşadıkları sorunlarına özelde ise kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak, kadınların uygun iş yeri koşullarında çalışmalarını temin etmek konusunda duyarlı ve kararlıdır.

Son yıllarda çalışma hayatında kadın istihdamına yönelik birçok yasa, tüzük ve genelge yayımlanmıştır. AB adaylık sürecinde söz konusu düzenlemeler son derece önemli olmakla birlikte, getirilen kanun, yönetmelik ve tüzüklerin kadınlar açısından iş ortamlarına yansıyıp yansımadığı konusunda somut bir veri yoktur.

TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine bakacak olursak Mayıs 2015 döneminde erkeklerin işgücüne katılma oranı %77,3, kadınların işgücüne katılma oranı %35,6 olduğu görülmektedir. Görüleceği üzere kadınların işgücüne katılma oranı erkeklerin işgücüne katılma oranının yarısından bile azdır. Bu oranlarda toplumsal önyargılar, evde çocuk, hasta, yaşlı bakımı gibi kadına biçilen geleneksel roller etkili olduğu gibi genelde iş yeri koşullarının kadın çalışana uygun olmaması önemli faktörlerdir.

ÇASGEM ile ortaklaşa yürütülecek proje çerçevesinde, HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi kapsamında, hem kadın istihdamına ilişkin düzenlemelerin iş yeri düzeyinde yansıması gözlemlenecek ve iş yerinde kadınların çalışma koşulları belirlenecek hem de kadınların karar mekanizmalarında yer almasının teşvik edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda söz konusu çalışma ile HAK-İŞ Kadın Stratejisi ve Eylem Planında yer alan hususların HAK-İŞ’e bağlı iş yerlerinde gerçekleşme düzeyleri ölçülebilecektir.

Proje Alanı:
Proje Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana illerinde gerçekleştirilecektir.

Proje Süresi: 12 aydır

Projenin Hedef Grubu:
• Genel Hizmetler, Tekstil, Gıda, Orman, Taşımacılık, Turizm sektörlerinde 7 ilde (Antalya, Karaman, Tekirdağ, Kayseri, Trabzon, Bursa, Adana) faaliyet gösteren işletmelerden toplam 80 iş yeri,
• İş yerlerinde görüşülecek her iş yerinde 2 kişi olmak üzere 160 İK/ işveren temsilcisi, her iş yerinde 10 kişi olmak üzere 800 işçi temsilcisinden oluşan toplam 960 kişi,
• 80 iş yerinde çalışan 320 işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Belgelendirme Komiteleri üyeleri,

Proje kapsamındaki 7 ilde belirlenen 80 iş yeri içinden Kadın Dostu İş Yerlerinin belgelendirilmesi için ISO 9001 ve ISO 14001'i örnek alan, Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA) tarafından geliştirilen SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardına (BSCI kriterleri) uygun olarak kriterler belirlenecektir. Söz konusu kriterler çerçevesinde işçi ve işveren temsilcilerine yönelik sorular ve ortam incelemesi için anket çalışması hazırlanacaktır.


Ziyaretler, hem işveren ve kadın çalışanlarımızla yüz yüze konuşma yolu ile anketlerin doldurulması hem de iş yerlerinde saha uzmanlarının gözlemlerini ortaya koymalarıyla gerçekleşecektir.


Ziyaretler ve incelemeler sonunda doldurulan anketler HAK-İŞ/ ÇASGEM Proje uzmanlarından oluşan bir komite tarafından değerlendirilecektir. Komite, değerlendirmeye esas olarak 800 işçi temsilcisi, 160 işveren temsilcisi olmak üzere toplam 960 anketin cevap ve tespitlerini göz önüne alacaktır. Soru formları SPSS programına girilerek istatistiki sonuçlara ulaşılacaktır.


Komite tarafından mutabık kalınan barajın üzerinde puan alan işletmelere “Kadın Dostu İş Yeri” sertifikası vermek üzere çağrı yapılacaktır. Proje sonunda kadın çalışanlar için özel bir yeterliliklere dayalı “Kadın Çalışanlar İçin İSG Rehberi” hazırlanacaktır.
© 2016 HAK-İŞ Konfederasyonu