HAK-İŞ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 3. KADIN EMEĞİ BULUŞMASI SONUÇ DEKLARASYONU

09 Mart 2014 14:00, Basın


HAK-İŞ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

3. KADIN EMEĞİ BULUŞMASI

SONUÇ DEKLARASYONU

Ankara, 8 Mart 2014


8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından “Sendikalı Kadın, Güçlü Kadın” ve “Hep Birlikte, Sendikal Örgütlenmeye” sloganlarıyla organize edilen 3.Kadın Emeği Buluşması 8 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


3. Kadın Emeği Buluşmasında HAk-İŞ’e bağlı sendikaların örgütlü oldukları Türkiye’nin her bölgesinden gelen 400 sendikalı kadın temsilcinin katılımıyla kadınların çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında yaşadıkları sorunların çözümüne, kadınların sendikal temsil ve katılımını etkin şekilde artırmaya, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik görüş alış verişi yapılarak HAK-İŞ Kadın stratejisi son haline getirilmiştir.


3. Kadın Emeği Buluşmasında; HAK-İŞ ve üye sendikalarının kadın çalışmalarının işyeri ve yerel düzeyde daha yaygın şekilde gerçekleştirmesine, kadınların sendikalarda daha etkin yer almasına sendikal kadın dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik daha etkin aksiyonlar yönünde çalışma yapılmıştır.


Ayrıca HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Adana, Ankara, Elazığ, Denizli, Şanlıurfa, Sinop, İstanbul, Trabzon, Kayseri, İzmir illerinde “Sendikalı Kadın, Güçlü Kadın” sloganı ile uygulanmaya başlanacak “Sendikal Harekete Kadın Katılımını Artırma Projesi”nin startı verilmiştir.


Konferansa katılan tüm kadın sendikacılar aşağıdaki noktaların altını çizip görüş birliğine ulaşmıştır.


“HAK-İŞ’e üye Kadın sendikacılar olarak 3. Kadın Emeği Buluşmasını kadınların çalışma hayatında ve sendikal arenada daha etkin yer alması, HAK-İŞ kadın çalışmalarının ivme kazanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.


Kadınların eşitlik taleplerinin,  birlik ve dayanışmalarının simgesi olan 8 Mart Dünya Kadınlar gününün 157 yıllık tarihsel temelinde insanca çalışma şartları için mücadele eden ve bu uğurda yaşamlarını yitiren kadınlar vardır.  Bu anlamlı günde kadın haklarının her alanda geliştirilmesi için mücadele eden tüm güçlü, erdemli, özverili ve mücadeleci kadınları minnetle anıyoruz.8 Mart Dünya Kadınlar Gününü çalışan kadınlar olarak sorunlarımızı gündeme taşımak, çözüm önerilerimizi ortaya koymak için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.


HAK-İŞ 3. Kadın Emeği Buluşması katılımcıları olarak bizler,


1. Kadınların eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal ve siyasal alan başta olmak hayatın her alanında devam eden sorunları bulunduğuna, çalışma hayatına giriş ve devamda zorlukların sürdüğüne, kadınları temsil ve karar alma mekanizmalarında yeteri kadar yer almadığına, kadına yönelik şiddetin devam ettiğine dikkat çekiyoruz.


2. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı onların varlığına yönelmiş bir tehdit olarak algılıyor, kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik daha etkin politikaların uygulamaya konmasını istiyoruz.


3. Kadınların işgücü piyasasında yoğun olarak “düzgün olmayan işler” olarak adlandırılan kayıt dışı, güvencesiz ve düşük ücretli işlerde istihdam edildiğini, kadınların iş, aile ve özel yaşamı uyumlaştırma konusunda sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle yaşadığı sorunların işgücüne katılımlarını ve işe devamlarını olumsuz yönde etkilediğini,  kamu ve özel sektörde yönetim kademesinde görev yapan kadın sayısının oldukça düşük olduğu gerçeğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.


4. Kadınların işgücü piyasasına giriş oranlarında artış eğilimi yaşansa da hala AB ve OECD ülkelerinin gerisindedir. Kadınların işgücü piyasasına girişlerini destekleyici daha kapsamlı uygulamaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz.


5. Kadınların insan onuruna yaraşır iş ve yaşam standartlarına ulaşması, sosyal güvenlik, temel refah düzeyine kavuşması, kadın işsizliğinin ve kayıtdışı istihdamının azaltılması, yönünde daha güçlü sosyal politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.


6. İşgücü piyasasında ve sendikalarda kadın-erkek eşitliğini yaygınlaştırılması,  eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması,   karar verme mekanizmalarındaki cinsiyet temsili açığının kapatılması, iş, aile ve özel hayat uyumlaştırılmasının yaygınlaştırılması,  kadına yönelik şiddetin önlenmesi için entegre stratejiler, politika ve eylemler, projeler, bilinç arttırıcı faaliyetler geliştirilerek, kararlılıkla uygulanmalıdır.


7. Ülkemizde Annelik hakkının koruması halâ tümüyle güvence altında değildir. Kadın işçiler sıklıkla hamilelik durumunda ayrımcılık ve işten çıkartmalarla karşı karşıya kalmaktadır.  Kadın işçilerin hamilelik ve doğum sonrası dönemlerinde iş güvencesini sağlayacak daha güçlü politikalar geliştirilmelidir.


8. Kaliteli, ulaşılabilir ve karşılanabilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım tesisleri; kreş yardımı, kişinin kendi tercihi doğrultunda çalışma sürecini azaltma veya uzatma imkanı ile ilgili olarak tutarlı politika ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.


9. Örgütlü kadınlar olarak sendikal alanda kadınlara yönelik mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik özel eğitim programları düzenlenmesi gereğine vurgu yapıyoruz.


10. 8 Mart Dünya kadınlar gününün resmi tatil olmasını talep ediyoruz.


11. Kadınların toplu pazarlık müzakerelerine etkin katkı ve katılımının sağlanması, toplu iş sözleşmelerinde kadın odaklı hak ve kazanımların güçlü şekilde yer alması için daha fazla çaba sarf edilmelidir.


12. Her ne şekilde olursa olsun kadınların eğitim-öğretim, çalışma ve siyaset yapma hakkının en temel insan hakları olduğu gerçeğinin altını çiziyor ve bu hakların hiçbir gerekçeyle sınırlandırılamayacağını ifade ediyoruz. Son dönemde yaşanan eğitim, çalışma ve siyaset alanında yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.


13. Tüm kesimleri kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye çağırıyoruz.


14. Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar, Doğu Asya ve tüm dünyada savaşların yaşamını trajediye dönüştürdüğü kadınlara ve çocuklarımıza barış dolu, aydınlık bir gelecek diliyoruz. Başta Suriye’de yaşanan savaş olmak üzere hakların ölümlerine, kadınların yaşadığı acılara son verilmelidir.


15. Biz sendikacı kadınlar olarak çalışma hayatında ve sendikalarda kadın sorunlarına çözüm modeli oluşturma ve uygulama yolundaki kararlılığımızın kapasite ve irademizin altını çiziyoruz.


16. ITUC değerleri çerçevesinde başta Asya ve Afrika olmak üzere kadın çalışmalarına katkı ve destek vermeye devam edeceğimizi vurguluyoruz.


17. ETUC, ITUC, ITUC PERC, ITUC AP, ITUC Africa ile süregelen etkin işbirliğimize devam edeceğimizin altını çizeriz. İşbirliğimizi ortak proje toplantı ve kampanyalarla pekiştirmk için çalışmalarımıza devam edeceğiz.


18. Kadınların sendikalara üyeliği, sendikal karar ve temsil mekanizmalarında daha fazla yer almaları için işbirliği ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

09 Mart 2014 14:00, Basın


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu