On İkinci Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Toplantısına katıldık

03 Ocak 2023 15:43, Komite Etkinlikleri


On İkinci Kalkınma Planı Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu Toplantısına katıldık

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığınca 26-27 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen On İkinci Kalkınma Planı “Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu” Toplantısına katılım sağladık.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanımız Fatma Zengin’in katılım sağladığı toplantıda, 

- Çocuk bakım hizmetlerinin kurumsallaşmasını, yaygınlaşmasını, ulaşılabilir olmasını,

- Çocuk bakım merkezlerinin vardiyalı ve 24 saat usulü çalışan işçilerin çalışma saatlerine uygun olarak hizmet vermesini, 

- Doğum izinlerinin ebeveynler için yeniden düzenlenmesini,

- Bakım hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılmasını, 

- Hastalık izinlerinin çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini, 

- Aileyi destekleyen işyeri politikalarının geliştirilmesini,

- Çocuk bakım hizmeti sağlayan işyerlerine teşvik ve destek verilmesini,

- Toplu iş sözleşmelerinde kadın odaklı hükümlerin kadın üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine göre belirlenmesini,

- Yaşlı-engelli-çocuk bakım yükümlülüklerine ilişkin alternatif politikaların oluşturulmasını,

- Kreş yardımı-sosyal destek mekanizmalarına ilişkin uluslararası uygulamaların araştırılması ve raporlanmasını,

- Çocuğu olan ailelere ve/veya doğum yapan kadınlara kreş veya bakıcı ücretinin, aile ve sosyal yardım sigortası adı altında ihdas edilecek bir sigorta kolundan karşılanmasını,

- İlgili Yönetmelikteki “150’den fazla kadın işçi çalıştıran” hükmünün “150’den fazla işçi çalıştıran” olarak değiştirilmesini ve kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere uygulanan cezai yaptırımların artırılmasını,

- Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını ve aynı şekilde analık izni gibi SGK tarafından rapor dâhilinde bu iznin verilmesini ve ücretinin SGK tarafından karşılanmasını,

- Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak bakım hizmetlerinde 24 saat usulü çalışan kadın işçiler İş Kanunu’nda yer alan “iş güvencesi” hükümlerinden ve diğer yasal haklardan faydalanamamakta olduğunu,  Bu işçilerin; süt izni, yarım çalışma ve kısmi çalışma haklarını kullanamamakta olduğunu, Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalıştığı kabul edilerek İş Kanunu kapsamı dışında değerlendirilen çalışanlar hakkında gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kadın çalışanlar arasında söz konusu hakların kullanımı konusunda adil düzenleme yapılması gerektiğini,

- Çalışma hayatı öncesinde gerçekleşen doğumlar için kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı verilmesini,

- Esnek çalışma süreleri “işin yapıldığı her yer işyeridir” düsturuyla tam zamanlı çalışma rutininin erken çocukluk döneminde kadınların lehine düzenlenmesinin önemli olduğunu,

- ILO’nun 2021 verilerine göre Türkiye’de ev içi hizmetlerde çalışanların %82’si kayıt dışı olduğunu, düzensiz çalışma saatleri, çalışma standartlarının bulunmaması, iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden önleyici tedbirlerin bulunmaması sorunlarının olduğunu, Ev içi hizmetlerde çalışanların sigortalanmaları prim ve yaş şartına bakmadan esnek kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini,

- İşçi kooperatifleri için ayrı bir yasal düzenleme yapılarak bu yapılar teşvik edilmesini,

- Sosyal güvenlik, örgütlenme, iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırıcı eğitim programların yapılmasını,

- Kadınlara istihdam olanağı sağlayan sektörlerin imajının düzeltilmesi, mesleklere saygınlık kazandırılması, işyerinde şiddet ve taciz unsurlarının ortadan kaldırılması, güvenceli istihdam koşullarının oluşturulması,

- İşyerleri, kendi işletme yapısına uygun olarak, psikolojik taciz olaylarının incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, işyerinde psikolojik tacize teşebbüs eden kişiler için disiplin cezaları ve rehabilitasyon önlemleri alması,

- Psikososyal unsurların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına alınması,

- Kadın istihdamının artırılması açısından iş, aile ve yaşam dengesi şiddet nedeniyle bozulmuş ya da bozulma ihtimali olan kadın çalışanların haklarını korumak/iyileştirmek için ILO C190 nolu sözleşmenin onaylanması, hususlarındaki talep ve önerilerimizi iletti.


HABERE AİT GÖRSELLER :

03 Ocak 2023 15:43, Komite Etkinlikleri


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu