KÜRESEL EMEK BULUŞMASI ORTAK SONUÇ BİLDİRİSİ

23 Ekim 2012 14:00, Haberler


HAK-İŞ’İN 37. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN

“BÖLGEMİZDE BAĞIMSIZ SENDİKAL HAREKETİN VE ÖZGÜR SİVİL TOPLUMUN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL EMEK BULUŞMASI” ULUSLARARASI KONFERANSI TAMAMLANDI.

KONFERANS SONUNDA 32 ÜLKEDEN GELEN SENDİKA LİDERİ

ORTAK SONUÇ BİLDİRİSİ (ANKARA BİLDİRİSİ) YAYINLADI.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN: Bölge Ülkeleriyle Yakın İşbirliği İçin “YOL HARİTASI” Oluşturuldu.

Bölgemizde Bağımsız Sendikal Hareketin ve Özgür Sivil Toplumun Geliştirilmesi Küresel Emek Buluşması” konulu Uluslararası Konferans 21-22 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Konferansa, ITUC, OATUU ve ICATU gibi uluslar arası kuruluşların yanı sıra, Belçika, Gana Suriye, Kongo, Mısır, Eritre, Ürdün, Kenya, Kuveyt, Cezayir, Malavi, Moritanya, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Yemen, Zambiya, Bahreyn, Libya, Fas, Umman, Filistin, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, İran ve Pakistan’dan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan ve Yöneticileri, akademisyenler, Türkiye’deki sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.

Konferans, 32 ülkeden gelen katılımcıyla, bağımsız sendikal hareketin ve özgür sivil toplumun geliştirilmesinin yanı sıra, işsizlikle mücadele, çalışma hakları, ayrımcılıkla mücadele, çalışma ilişkilerinde bölgesel modellerin geliştirilmesi gibi sosyal politika konularına yönelik karşılıklı görüş alış-verişinin yapıldığı bir Sosyal Zirve şeklinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız sendikal hareketin güçlenmesi ve özgür sivil toplum gelişimi açısından son derece yapıcı ve heyecan verici bir ortamda gerçekleşen Uluslar arası Konferansta Konfederasyonlarla ikili işbirliği protokolleri imzalanarak, bölge ülkeleri arasında, ortak çalışma kültürünün ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik güçlü temeller atılmıştır.

Konferansa katılan tüm sendika liderleri geleceğe yönelik aşağıdaki temel noktaların altını çizip görüş birliğine varmışlardır.

 


Bölgemizde Bağımsız Sendikal Hareketin ve Özgür Sivil Toplumun Geliştirilmesi Küresel Emek Buluşması” konulu Uluslararası Konferans katılımcıları olarak bizler;

1. Ülkelerimizin demokratik hukuk devleti idealine ulaşması, bağımsız ve özgür sendikal hareketin gelişmesi için karşılıklı işbirliği ve dayanışma ruhu içerisinde çalışmaya devam edeceğimizi uluslararası kamuoyuna duyururuz.

2. Uluslar arası sendikal hareket için tüm ülkelerde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının etkin kullanımı için evrensel normlara uygun olarak sendikal mevzuatların hayata geçirilmesi temel öncelik olmalıdır.

3. Bağımsız sendikal hareketin ve özgür sivil toplumun gelişiminin, demokratik, çoğulcu, katılımcı ve açık toplumlarda geliştiğini bir kez daha teyit ediyoruz.

4. Uluslar arası sendikal hareket demokrasinin, özgür ve bağımsız sendikal hareketin gelişiminin, şeffaf, açık, erdemli ve etkin bir sendikacılığın inşası için, daha fazla dayanışma ve işbirliği içinde olmalıdır. Bağımsız ve demokratik bir sendikal yapının geliştirilmesi için güçler birleştirilmeli ve dayanışma ortaya konulmalıdır.

5. Uluslar arası sendikal hareket, hak mücadelesinde ve sorunların giderilmesinde eylemlilik yanında sosyal diyalog, yönetişim, müzakere ve barışçıl çözüm yollarının kullanıma önem vermelidir.

6. Herkesin insan onuruna yaraşır iş ve yaşam standartlarına ulaşması, sosyal güvenlik, temel refah ve asgari gelir düzeyine kavuşması işsizliğin azaltılması, kayıtdışı ekonominin azaltılması, kadınların, gençlerin ve engellilerin çalışma yaşamına etkin şekilde katılımı yönünde sosyal politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

7. Toplumları, kültürleri ve bir bütün olarak dünyayı algılayış biçimimizi derinden etkileyen ve yeniden şekillendiren, süreçleri tanımlayan bir öğe konumuna gelen küreselleşme karşısında sendikalar yeni perspektifler geliştirmelidir.

8. Sendikalar, sosyal diyalog mekanizmalarının demokratik temsil ve katılıma uygun şekilde kurulması ve etkin şekilde çalışması için çaba sarf etmelidir.

9. Sendikalar, temsil ettikleri kitleye, yaşadığı ülkenin sorunlarına; kültürel problemlerinden, yaşam standardının yükseltilmesine kadar her alanda faaliyet gösteren, toplumsal hareket ve sosyal hareket sendikacılığı boyutlarını başarıyla gerçekleştirmelidirler.

10. Sendikalar, demokrasi, hukuk, hak ve adalet, özgürlük kavramlarını kararlılıkla savunmalıdırlar.

11. Açık ve demokratik toplum hedefi çerçevesinde, bölgesel olarak yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerinin barışçıl olması için daha fazla çaba sarf edilmelidir.

12. Bu tarihi dönemde çıkar odaklı politikalar bir yana bırakılarak dünyanın uzun vadeli geleceği düşünülmeli, barıştan yana tavır alınmalıdır.

13. Bölgemiz, savaşlardan yorulmuş, halklarımız ise savaşların kurbanı ve mağduru olmuştur. Başta Suriye’de yaşanan savaş olmak üzere halkların ölümlerine son verilmelidir. Ülkelerde yaşanan karışıklık, kaos ve ölümlere, ülkenin kendisinin son vermesi ve çözüm bulması asıldır. Ortak bir dünyada yaşadığımız ve temel yaşam hakkının garanti edilmesinin, hepimizin sorumluluğunda olduğu gerçeğinden hareketle BM gibi uluslar arası ve bölgesel kuruluşların ortak barış girişimlerini ve önlemlerini, önemsemeliyiz ve desteklemeliyiz.

14. Başta Arap ülkeleri ve Ortadoğu’da olmak üzere bütün dünyada  özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasi talepleriyle başlayan değişim sürecinde halkların taleplerini dikkate alan ve sürecin barışçıl bir şekilde tamamlanmasını kolaylaştıran işbirliği ve dayanışma politikaları izlenmelidir.

15. Türkiye, tarihi, beşeri ve coğrafi olarak, güçlü bağlarının bulunduğu, değişim sürecinin yaşandığı bölgemizle yakından ilgilenmektedir. Bu ilginin temelinde, halkların değişim taleplerinin gerçekleşmesi arzusu yatmaktadır. Türkiye, bölgeyle ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve dayanışma çerçevesinde devam ettirmelidir. Bu çerçevede, HAK-İŞ gibi Konfederasyonların yanı sıra, STK’ların ve TİKA gibi kamu kuruluşlarının bölgedeki sosyal içerikli ve sosyal boyutlu çalışmalarının yanı sıra ilgili ülkelerin sendika, STK ve kamu kuruluşları ile işbirliğinin önemi büyük öncelik arzetmektedir.

16. Farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürlerin, birlik ve dayanışma içinde, yaşaması için uluslar arası arenadaki tüm aktörlerin sorumlu davranması, barışçıl bir dil kullanmaya özen göstermesi gerekmektedir.

17. Yaşanan süreçte, ortaya çıkan risk ve fırsatlar, küresel etkileri dikkate alınarak değerlendirilmeli, büyük bir sorumluluk ve sağduyuyla hareket edilmelidir.

18. Yaygınlaştırılmak istenen, İslam karşıtlığı ve ayrımcılığının ortadan kalkması için çaba sarf edilmelidir. Ülkelerimizin, nasıl güçlü bir demokratikleşme sürecinde olduğunu dünyaya göstermeliyiz.

19. Bölgede, demokrasinin güçlenmesi için bireylerin, örgütlenme özgürlüğünün sağlanarak sosyal modellerin ve ekonomik yönetişimin geliştirilmesi bundan sonraki sürecin barışçıl ve başarılı olarak ilerlemesini sağlayacaktır.

KATILIMCI KONFEDERASYONLAR

Uluslararası Konfederasyonlar

ITUC (Belçika) (Uluslar arasi İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

OATUU (Gana) (Afrika Sendikalar Birliği Örgütü)

ICATU (Suriye) (Uluslararası Arap İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Ulusal Konfederasyonlar

AHİK (Azerbaycan) ETUF (Mısır) KTUF (Kuveyt) PWC (Pakistan)

BFTUF (Bahreyn) GFBTU (Bahreyn) LTUF (Libya) STUF (Somali)

BKDP (Beyaz Rusya) GFJTU (Ürdün) MCTU (Malavi) SWTUF (Sudan)

BSPK (Kosova) GFOTU (Umman) NCEW (Eritre) UGTA (Cezayir)

CESTRAR (Ruanda) GFWTUY (Yemen) NLC (Nijerya) UGTM (Fas)

CITUBH (Bosna Hersek) GTUC (Gürcistan) NOTU (Uganda) UNTC (Kongo)

CNTM (Moritanya) HANE-İ KARGER (İran) PGFTU (Filistin) ZATUC (Tanzanya)

COTU (Kenya) KSSH (Arnavutluk) PLC (Pakistan) ZCTU (Zambiya)

CSA (Senegal)

 

 

 

HABERE AİT GÖRSELLER :

23 Ekim 2012 14:00, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu