DEĞİRMENCİ, ITUC 5. DÜNYA KONGRESİNDE KONUŞTU

20 Kasım 2022 12:35, Haberler


DEĞİRMENCİ, ITUC 5. DÜNYA KONGRESİNDE KONUŞTU

HAK-İŞ Genel Başkan  Yardımcımız Yunus Değirmenci, 21 Kasım 2022 Tarihinde Avustralya'nın Melborne şehrinde yapılan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)'un 5.Dünya Kongresinde konuştu. Değirmenci,  teknoloji ve çalışma üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. 

Değirmenci ITUC'un 5.Dünya Kongresinde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 

    “HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal faaliyetler alanında yaptığı yenilikler ile sosyal diyaloğu ve sosyal ortaklığı ön planda tutarak, sendikal mücadeleye yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu çalışmaların etkisiyle, HAK-İŞ, gerek ülkemizde gerekse dünyada rol model olmuştur. 

    HAK-İŞ yeni dünya düzeninde erdemli sendikacılık anlayışı ile hareket ederek emek dünyasının geleceğine ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilir sendikacılık için yeni iletişim kanalları kullanarak yeni kitlelere ulaşmak dijital yollarla daha hızlı bir şekilde mümkün olmaktadır. 

    Dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak, bugün iş yaşamında geçmişten oldukça farklı süreçler gerçekleştirilirken, yepyeni işler, meslekler ve çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. İşin geleceği olarak tanımlanan bu süreç işveren, çalışan ve sendikalar açısından büyük bir önem arz etmekte ve her birine ek sorumluluklar getirmektedir. 

    Yapılan araştırmalar bize teknolojilerin doğrudan işsizliğe sebep olmadığını göstermektedir. Teknolojinin yayılmasıyla birlikte bazı işler başka yerlere kaydırılıp yeni işler ortaya çıkmaktadır, bazı işler ise tamamen ortadan kalmaktadır. Ancak bu kayıplar ve artışlar arasındaki ilişki rekabet gücüne, hükümet politikalarına, şirketlerin stratejilerine, sektörlere, sanayilere, bölgelere ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir. 

    Emek hareketinin dijital dönüşümle uyumlaşması için, iş ve toplumsal yaşamdaki rollerini yeniden değerlendirmeleri beklenmektedir. İş ve sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle, sendikaların ortaya çıkan yeni koşullara ayak uydurmak adına yeni önlemler alması ve hazırlıklar yapması gerekmektedir.

    Özellikle, hayat boyu öğrenme çerçevesinde, çalışanların dijital dönüşüm farkındalığını artırması sağlanmalı, hizmet içi eğitim olanakları artırılmalı, çalışanların yeni iş kollarına adaptasyonları için mesleki yeterlilik kurumları ile işbirliği yapılmalı, yeni mesleklere uygun nitelik ve yetkinlikler kazandırılmalı, sertifikasyon olanakları planlanmalıdır.  

    Dijital dönüşümün tam anlamıyla hayata geçirilememesinin en önemli sebebi, doğru yetkinliklere ve uzmanlıklara sahip iş gücüne ulaşılamamasıdır. Dijitalleşme, riskler kadar fırsatlar demektir. İşin geleceği ile ilgili mevcut araştırmalar, işçiler arasında kazananlar olacağı gibi kaybedenlerin de olacağına işaret etmektedir. 

    HAK-İŞ olarak; dijitalleşme, Endüstri 4.0 ve platform ekonomisi bağlamında, işin geleceği için aktif sendikacılık yöntemleri üzerine çalışmaktayız. HAK-İŞ Endüstri 4.0, dijitalleşme ve platform ekonomisi gibi çağımız yenilikleri kapsamında aktif sendikacılığın yöntemleri üzerinde çalışmayı bir görev kabul eder. Ulusal ve uluslararası çalışmalar sonucunda, dijitalleşme ile insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin otonom bir şekilde yapılabileceği ortaya çıkmıştır. 

    HAK-İŞ gerçekleşmekte olan bu dönüşümden yüksek, orta ve düşük riskte birçok işin etkilenebileceğini öngörerek işgücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik gerekli strateji ve politikalar üretmektedir. Bir işyerinin en değerli varlığının sahip olduğu kalifiye işgücü olduğuna inanan HAK-İŞ, işçi ayağını temsilen sahaya inerek ve çalışmalar yaparak yeni beceri ve yetkinliklerle donanmış bir işgücü yetiştirmenin önemine inanır. 

    Konfederasyon olarak teknolojide yaşanan büyük değişimin Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan geleceğin mesleklerini dikkate alacak şekilde, iş güvencesi ve sendikalı olmayı yok etmeyecek şekilde güncellenmesini talep ediyoruz. 

    Konfederasyon olarak teknolojik yeniliğin ve sunduğu imkânları esas alan yeni bir çalışma hakkının inşasını ve onu geliştirmek için insan onurunu korumayı hedefleyen bir mücadele anlayışının geliştirilmesini istemekteyiz. 

    HAK-İŞ olarak gelişen teknolojilerin üretim sisteminde kullanılmasıyla değişen işlere karşılık online ve uzaktan eğitimlerle birlikte çalışanların ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını istemekteyiz. Çalışanların mevcut bilgi ve becerilerini yenileme ve geliştirme noktasında desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda duyarlı işverenlere ilave teşvikler verilerek iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması sağlanabilir. Ayrıca, emekçilerin kişisel gelişimleriyle ilgili alacakları eğitimlere yönlendirilmesi ve kendilerine ücretli eğitim izin olanağı sunulmasında yarar görülmektedir. 

    Küresel emek dayanışmasının en önemli göstergelerinden biri olan ITUC Kongresi ve bu kongre sonuçlarının aydınlık bir geleceğin inşası yolunda verimli sonuçlar üretmesini diliyorum.”


HABERE AİT GÖRSELLER :

20 Kasım 2022 12:35, Haberler


© 2021 HAK-İŞ Konfederasyonu